Nederland

In Nederland werken we samen met 1 partner en nemen we deel aan de werkgroep “trauma en gezondheid”

Het vergeten kind

Het Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek. Denk aan verslavingen, verstandelijke beperkingen, psychische problemen en/of leven onder de armoedegrens.

Kinderen in deze zogeheten multi-probleem gezinnen zijn erg kwetsbaar. Bij ruim 55.000 gaat het zodanig mis, dat thuis wonen niet meer mogelijk is.

Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag.

Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. Ze organiseren activiteiten en projecten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. In 2016 hebbenze 17.276 kinderen bereikt met het directe hulpprogramma. Een van de onderdelen zijn de Heppie-vakanties en weekenden die onder meer plaatsvinden in Hotel Heppie in Mierlo. Een waar kinderparadijs met onder andere een speelbos, een theaterzaal, een skelterbaan, een Cruijff Court, een binnenspeeltuin en een kampvuurplaats. Hotel Heppie is gerealiseerd met hulp van FEMI. Met dank aan de steun van FEMI komen er jaarlijks honderden kinderen en jongeren naar Hotel Heppie om te genieten van samen spelen, positieve aandacht en een onbezorgde en vrolijke vakantietijd.

De werkgroep Trauma en Gezondheid

Onder de druk van de ingrijpende vluchtelingenproblematiek hebben een aantal Nederlandse vermogensfondsen in het najaar van 2015 onderlinge samenwerking gezocht. Op 2 november 2016 startte deze unieke samenwerking tussen twaalf fondsen door de oprichting van een zestal werkgroepen rond de thema’s Trauma en Gezondheid, Educatie, Activering en werktoeleiding, Internationale projecten, Beeldvorming en kleine projecten. Deze werkgroepen worden ondersteund door de brancheorganisatie Fondsen in Nederland (FIN).

Femi heeft het voorzitterschap op zich genomen van de werkgroep Trauma en Gezondheid. Behalve stichting FEMI bestaat de werkgroep uit stichting het RC Maagdenhuis en Projecten in Nederland (PIN).

De drie fondsen zullen, over drie jaar verdeeld, samen een bedrag van € 490.000 in een gezamenlijke pot storten, die wordt beheerd door stichting het RC Maagdenhuis. Vanuit dat budget kunnen onderstaande projecten worden gefinancierd:

Stichting ASKV – Steunpunt Vluchtelingen / ARQ – Psychotrauma Expert Groep, Pilot “Preventieve Ketenaanpak Psychotrauma”. Doelstelling: vroeg signalering van psychische klachten en passende hulp;  continuïteit in zorg, huisvesting en begeleiding naar een toekomst in Nederland of elders.Looptijd: april 2017 –mei 2019 (2 jaar)

Dokters van de Wereld – ZorgbusProject: Laagdrempelige psychosociale ondersteuning voor on-gedocumenteerde migranten. Dokters van de Wereld biedt in de Zorgbus laagdrempelige psychosociale ondersteuning aan ongedocumenteerden, die niet in aanmerking komen voor een GGZ-behandeling. Deze begeleiding bestaat uit een korte serie gesprekken, gericht op vergroten van veerkracht en reductie van spanningen. Daarnaast is er ook aandacht voor doorverwijzing als de klachten ernstiger worden.Looptijd 2 jaar: medio april 2017- medio april 2019

De Kindertelefoon – project voor welzijn en psychische gezondheid voor jonge vluchtelingen.Kindertelefoon organiseert ontmoetingsworkshops waar jonge vluchtelingen (13-18 jr) in contact komen met peervrijwilligers, hun vraag kunnen stellen of hun hart kunnen luchten, zonder dat dit direct leidt tot vaak ongevraagde en ongewilde hulpverlening. Tevens wordt een digitaal kanaal ontwikkeld speciaal voor deze doelgroep.

Looptijd: Looptijd 2,5 jaar start september 2017 – eind dec. 2019

Wereldvrouwenhuis Mariam – Nijmegen (WVH)
Het project richt zich op deskundigheidsbevordering van vrijwilligers met betrekking tot het vroegtijdige herkennen van psychiatrische problemen en het verzorgen van groepsgerichte psycho-educatie aan dakloze vrouwen zonder verblijfsvergunning, die maximaal 6 maanden verblijven in de  twee woonhuizen van de vrijwilligersorganisatie WVH.

Looptijd: 18 maanden start september 2017 – maart 2019

PARLAN/ GGZ Noord Holland Noord – Classroom Based Intervention bij jonge vluchtelingen met trauma
De CBI-methode (Robert Macey) is een groepsinterventie voor kinderen en jongeren, die ernstige schade als gevolg van trauma ondervinden. De jongeren wordt geleerd hun veerkracht te vergroten door het herstel van vertrouwen en begrenzing van angsten en stemmingsklachten. De groepsbegeleiding wordt in de eigen taal gehouden aan 100 tot 150 jongeren op ISK scholen in Alkmaar en Hoorn.

Looptijd : oktober  2017 – december 2018 (15 maanden)

Jongerenhuis Eindhoven – Huiskamer voor AMV-ers
De huiskamer is een veilige plek waar asielzoekers, statushouders en buurtbewoners elkaar ontmoeten en activiteiten ontwikkelen. Het project richt zich op het geven van cursussen aan vrijwilligers en AMV-ers door een GGZ therapeut om zo op laagdrempelige manier vroegtijdig toegang tot psychologische hulp te bieden. Daarnaast kunnen jonge getraumatiseerde vluchtelingen een ambacht leren (soort arbeidstherapie).

Looptijd: 2 jaar (juni 2017 – juli 2019)