Zero Kap

Zero-Kap is een fonds op naam onder FEMI. Het fonds verleent kredieten aan mensen in ontwikkelingslanden die in structurele armoede verkeren, en ideeën en plannen hebben om de spiraal van armoede te doorbreken. Zero-Kap biedt hen de toegang tot financiële middelen waar ze (nog) geen toegang toe hebben.

Werkwijze

Zero-Kap richt zich bij het verstrekken van krediet op groepen mensen, die zijn georganiseerd in verenigingen, coöperaties en andere verbanden waar besluitvorming zo veel mogelijk gezamenlijk plaatsvindt. Tevens moet men niet op een andere manier aan financiering kunnen komen.

Een typisch krediet van Zero-Kap ligt ergens tussen de € 10.000 en € 50.000. Het gaat Zero-Kap niet zozeer om de grootte van het project, maar om de kleinschaligheid, het directe effect op werkgelegenheid en leefomstandigheden.

De leningnemers kunnen kiezen uit een Euro lening zonder rente en een lening in lokale valuta met een relatief lage rente, waarmee Zero-Kap vooral het valutarisico afdekt.

Zero-Kap is een fonds met een kleine, deskundige projectcommissie en een grotere groep deskundige vrijwillige adviseurs. Een leningaanvraag wordt zorgvuldig voorbereid door een van de adviseurs. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een scoremethodiek, waarin het ondernemingsplan, de sociaaleconomische impact, de risico’s van succes en terugbetaling worden afgewogen. Na een positief advies door de adviseur aan de projectcommissie beslist de projectcommissie of een lening verstrekt wordt.

Nadat de lening is verstrekt, houdt een lokale monitor namens Zero-Kap frequent contact met de leningnemers over het verloop van het project. Daarnaast blijft de Zero-Kap projectadviseur als liaison nauw betrokken bij het project.

Lening aanvragen

Indien uw project aan de onderstaande criteria en procedure lijkt te voldoen, dan kunt u via dit aanvraagformulier een aanvraag doen. De projectcommissie van Zero-Kap zal zich dan over de aanvraag buigen.

Criteria:

 • Het krediet komt ten goede aan georganiseerde groepen van kansarme mensen met een grote mate van zelfbestuur.
 • De aanvrager, eventueel een intermediaire organisatie, moet een goed onderbouwd business plan hebben, waaruit blijkt dat kansen groot en risico’s beheersbaar zijn en de sociaal-economische situatie van de deelnemers duurzaam verbetert.
 • Het krediet bevordert werkgelegenheid en vergroot daarmee het inkomen van de mensen.
 • De ontvanger van Zero-Kap krediet kan niet op andere wijze aan (betaalbaar) krediet komen.
 • Een zekerheid op terugbetaling is nadrukkelijk gewenst.
 • Een onafhankelijke monitor ter plaatse is een vereiste. De monitor houdt het project aan de hand van het goedgekeurde voorstel in de gaten en rapporteert mede over voortgang.

Een Zero-Kap lening heeft de volgende kenmerken:

 • De lening loopt in lokale valuta of in EUR. In geval van EUR vraagt Zero-Kap geen rente; In geval van een lokale valuta wordt er een rente in rekening gebracht (maximaal 15%) ter afdekking van het valuta risico.
 • De lening loopt maximaal vijf jaar, exclusief een eventuele “grace period”.
 • De hoofdsom van de lening heeft een waarde van maximaal EUR 50.000.
 • Kosten van monitor vallen lokaal voor de aanvrager.
 • Het betreft een lening en geen giften; de lening dient te worden afgelost.
 • Er moet een reële terugbetalingsmogelijkheid zijn in het land van de aanvrager (dus geen landen waar dat is uitgesloten).

Beoordeling aanvraag en toekennen van een lening:

Om een leningaanvraag naar behoren te kunnen beoordelen volgt Zero-Kap de volgende procedure:

De aanvrager doet via de website een aanvraag via het aanvraagformulier. Naast het aanvraagformulier wordt ook het businessplan, de jaarcijfers en het budget meegestuurd.

Vervolgens beoordeelt het secretariaat van Zero-Kap de aanvraag in algemene zin op volledigheid en doet een eerste schifting op basis van de bovengenoemde criteria.

Voldoet de aanvraag aan deze eerste beoordeling, dan wordt de aanvraag door gestuurd naar een projectadviseur van Zero-Kap. Hij/zij werkt de aanvraag verder uit met de aanvrager.

Deze adviseur brengt daarna advies uit aan de projectcommissie van Zero-Kap. Als laatste stap beslist de vergadering van de projectcommissie of de aanvraag wordt gehonoreerd of niet. Deze vergadering vindt 3 tot 5 maal per jaar plaats.

Bij een afwijzing informeert óf de betrokken adviseur óf het secretariaat de aanvrager zo snel mogelijk.

Na goedkeuring worden alle benodigde documenten in orde gemaakt en wordt één van de adviseurs of projectleden van Zero-Kap aangesteld als projectbegeleider. Hij/zij is het eerste inhoudelijk aanspreekpunt bij Zero-Kap voor het project.

Doorlooptijden variëren van enkele maanden tot ruim een jaar. Om kosten laag te houden vindt alle voorbereidende correspondentie plaats via e-mail, m.u.v. de benodigde formele documenten die per (aangetekende) post verzonden worden.